O nas

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dzia��a w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci UM w Łodzi.

Głównym organem Samorządu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów- złożona z 36 reprezentantów poszczególnych Wydziałów oraz przedstawicieli Domów Studenckich- na czele z przewodniczącym URSS (obecnie funkcj���� te sprawuje Kamil Szymaszkiewicz)  oraz 4-osobowym Prezydium. Zarówno kadencja URSS   jak i  przewodniczącego trwa 2 lata, a wyboru nowych członków URSS    dokonuje ogólne zgromadzenie starostów i vicestarostów wszystkich kierunków, natomiast przewodniczącego wybiera nowa Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

Wbrew powszechnemu mniemaniu samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą współudziału w podziale środków pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na uczelni oraz decydowaniu o programie studiów.

Obecnie Samorząd organizuje co roku kilka obozów studenckich, koncerty, włącza się w działania promocyjne Uczelni, akcje charytatywne oraz dba o szeroko rozumiane interesy studentów na Uczelni.

Samorząd Studentów ma również prawo organizowania Sądu Koleżeńskiego który mo��e skierować daną sprawę do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni.

Podstawą funckjonowania Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest otwarto��ć działania oraz ch������ć wspó��������������������������pracy z ka������dą osob�������������� gotową do wzięcia czynnego udziału w życiu studenckim.

SAMORZĄD STUDENTÓW
Adres:
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4 (oficyna)
Sekretariat: Eleonora Olek

Godziny urzędowania : 10.00 – 14.30
tel.: 633 01 28 ; 639 39 61
Fax: 633 05 88
email: samorzadum@gmail.com