Rada Wydziału

Rada Wydziału – jest to najwyższy organ uchwałodawczy na poszczególnych Wydziałach. Jej obradom przewodniczy zazwyczaj Dziekan, a w jej skład wchodzi: kolegium dziekańskie, profesorowie z danego Wydziału oraz przedstawiciele studentów. Obrady Rady Wydziału dotyczą wszystkich elementów ważnych z punktu tej jednostki organizacyjnej jak np:

  • procesu ewaluacji
  • opiniowania kandydatów na stanowisko kierownika zakładów i katedr
  • wydawania opinii dla Senatu Uczelni
  • rozpoczynania doktoratów
  • nadawania stopnia doktora oraz w zależności od uprawnień Wydziału stopnia doktora habilitowanego
  • dyskusji na temat pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich

Kadencja Rady Wydziału, podobnie jak Senatu, trwa 4 lata a każda nowo wybrana Rada Wydziału dokonuje wyboru Dziekana oraz Prodziekanów oraz członkowie RW mają również głos podczas głosowania na wybór Rektora Uniwersytetu Medycznego.