Samorząd studentów

Samorząd studencki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci UM w Łodzi.

Głównym organem Samorządu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów – złożona z reprezentantów poszczególnych Wydziałów oraz przedstawicieli Domów Studenckich – na czele z przewodniczącym URSS (obecnie funkcję te sprawuje Kamil Szymaszkiewicz)  oraz 4-osobowym Prezydium. Zarówno kadencja URSS jak i przewodniczącego trwa 2 lata, a wyboru nowych członków URSS dokonuje ogólne zgromadzenie starostów i v-ce starostów wszystkich kierunków, natomiast przewodniczącego wybiera nowa Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

Wbrew powszechnemu mniemaniu samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą współudziału w podziale środków pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na Uczelni oraz decydowaniu o programie studiów. 

Obecnie Samorząd organizuje co roku kilka obozów studenckich, koncerty, włącza się w działania promocyjne Uczelni, akcje charytatywne oraz dba o szeroko rozumiane interesy studentów na Uczelni.

Samorząd Studentów ma również prawo organizowania Sądu Koleżeńskiego który może skierować daną sprawę do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni.

Podstawą funkcjonowania Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest otwartość działania oraz chęć współpracy z każdą osobą gotową do wzięcia czynnego udziału w życiu studenckim.