11/03
2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r.  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2  wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85), § 12 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r, ze zm., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie określa zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2, zwanego dalej „COVID-19”, wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Zawiesza się zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach, zjazdach, lub sympozjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 3

Pracownicy i studenci Uniwersytetu, którzy w ostatnich 14 dniach przybyli do kraju z regionów wysokiego ryzyka zakażenia lub mogli mieć kontakt z osobami powracającymi z takich regionów, zobowiązani są skontaktować się z Uniwersytetem – po adresem: pracownicy
kadry@umed.lodz.pl / studenci bos@umed.lodz.pl, deans.office@umed.lodz.pl oraz poinformować o przybyciu Państwową Inspekcję Sanitarną.

 § 4

 1. Odwołuje się wykłady dla studentów i zobowiązuje się kierowników przedmiotów do udostępniania studentom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub wskazania zakresu materiału niezbędnego do zaliczenia przedmiotu.
 2. Utrzymuje się w mocy decyzję Prorektora ds. Klinicznych, ogłoszoną w komunikacie z dnia 3 marca 2020 r., zalecającą przeprowadzanie ćwiczeń klinicznych bez kontaktu z chorymi. Decyzja dotyczy wszystkich zajęć klinicznych, na wszystkich kierunkach studiów i we wszystkich szpitalach klinicznych oraz zajęć prowadzonych w tzw. „bazie obcej”.
 3. Odwołuje się zajęcia z wychowania fizycznego.
 4. Organizacja pozostałych zajęć dydaktycznych nie ulega zmianie.

§ 5

 1. Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w miejscu pracy.
 2. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji
  e-mailowej i kontaktów telefonicznych.

§ 6

 1. Informuje się, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w  umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania – tzw. „pracę zdalną”. Decyzję w imieniu pracodawcy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, określając czas trwania pracy zdalnej, która nie może trwać dłużej niż przez okres 14 dni kalendarzowych. O fakcie tym kierownik zawiadamia Biuro Kadr, przesyłając informację na adres: kadry@umed.lodz.pl.
 2. Polecenie może zostać wydane w szczególności w przypadkach:
  1) wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach wysokiego ryzyka występowania COVID-19, w tym w przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego;
  2) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia COVID-19,
  3) podejrzenia zarażenia pracownika COVID-19 w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie COVID-19;
  4) innych, określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów jego pracy.

 § 7

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania COVID-19:
  1) Państwową Inspekcję Sanitarną;
  2) pracodawcę – wiadomość należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej telefonicznie lub e-mailowo; zaistniałe zdarzenie należy zgłosić także drogą e -mailową na adres: kadry@umed.lodz.pl.
 1. Niezależnie od obowiązku określonego wobec pracodawcy, należy bezwzględnie poddać się zaleceniom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zarówno w przypadku izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w zakresie określonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Niepoddanie się rygorowi będzie raportowane do władz Uniwersytetu, a pracownicy naruszający powyższe zasady nie będą dopuszczeni do pracy.
 2. Obowiązek informowania o podejrzeniu COVID-19 na powyższych zasadach dotyczy również doktorantów i studentów – informację należy przekazać na adres: bos@umed.lodz.pl i odpowiednio dla studentów anglojęzycznych: office@umed.lodz.pl.

 § 8

 1. Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do:
  1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami władz Uniwersytetu, dotyczącymi COVID-19;
  2) niezwłocznego raportowania pracodawcy o zaistniałych przypadkach COVID-19.

§ 9

 1. Władze Uniwersytetu dołożą wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności, umożliwić studentom realizację programu kształcenia oraz zaliczenie zajęć.
 2. Zawieszenie działalności Uniwersytetu na wiele tygodni albo miesięcy wiąże się z poważnymi konsekwencjami, wymaga koordynacji na poziomie kraju i zgodnie z prawem – decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w zakresie uczelni medycznych także Ministra Zdrowia.

 § 10

 1. Indywidualne decyzje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19,
  w zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem, podejmuje Rektor.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i decyzji Rządu RP.

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podziel się