Senat Uczelni

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – kolegialny organ Uczelni działający w oparciu o przepisy prawa i statutu naszej uczelni. Skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu ustalany jest wewnętrznie na naszej Uczelni podobnie jak na innych Uczelniach w kraju. Środowisko studenckie posiada aż 10 członków w Senacie co daje nam możliwość przedstawienia głosu studentów w każdej sprawie. Kadencja senatu trwa cztery lata.

Do podstawowych zadań Senatu należą:

  • uchwalanie statutu
  • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich
  • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni
  • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej
  • nadawanie tytułu doktora honoris causa
  • oraz wielu innych wyżej nie wymienionych