O Samorządzie

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci UM w Łodzi.

Głównym organem Samorządu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów- złożona z 36 reprezentantów poszczególnych Wydziałów oraz przedstawicieli Domów Studenckich- na czele z przewodniczącym URSS (obecnie funkcję te sprawuje Piotr Petryla)  oraz 7-osobowym Prezydium. Zarówno kadencja URSS   jak i  przewodniczącego trwa 2 lata, a wyboru nowych członków URSS    dokonuje ogólne zgromadzenie starostów i vicestarostów wszystkich kierunków, natomiast przewodniczącego wybiera nowa Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

Wbrew powszechnemu mniemaniu samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą współudziału w podziale środków pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na uczelni oraz decydowaniu o programie studiów.

Obecnie Samorząd organizuje co roku kilka obozów studenckich, koncerty, włącza się w działania promocyjne Uczelni, akcje charytatywne oraz dba o szeroko rozumiane interesy studentów na Uczelni.

Samorząd Studentów ma również prawo organizowania Sądu Koleżeńskiego który może skierować daną sprawę do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni.

Podstawą funckjonowania Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest otwartość działania oraz chęć współpracy z każdą osobą  gotową do wzięcia czynnego udziału w życiu studenckim.

SAMORZĄD STUDENTÓW
Adres:
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4 (oficyna)

Podziel się